Ви є тут

Фонд ООН у галузі народонаселення (ФН ООН) запрошує Вас надати цінову пропозицію на наступну послугу:

Розробка та впровадження навчального курсу для підлітків “НАВИЧКИ ЖИТТЯ»

Цей запит відкритий для всіх юридично зареєстрованих компаній в Україні, які можуть надавати належні послуги та володіють правоздатністю постачати/виконувати дані послуги в Україні, або через уповноважених представників.

 

 1. Про ФН ООН

Фонд ООН у галузі народонаселення (ФН ООН), є міжнародною агенцію з розвитку, метою котрої є забезпечення та існування такого світу, в якому кожна вагітність бажана, кожні пологи безпечні та кожна молода людина може реалізувати свій потенціал. 

ФН ООН  є провідною установою ООН, яка сприяє реалізації права кожної жінки, чоловіка та дитини на здорове життя та рівні можливості. Для отримання більш детальної інформації щодо діяльності Фонду, звертайтеся, будь-ласка, до веб-сайту: UNFPA про нас.

Технічне завдання (ТЗ)

Опис програми

Фонд приділяє особливу увагу підліткам та молоді, зокрема, дотриманню їхніх прав та реалізації їхнього потенціалу.  З 2018 року Фонд ООН у галузі народонаселення спільно із Програмою розвитку ООН (ПРООН), Структурою ООН з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей (ООН Жінки), та Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) імплементує Програму ООН із відновлення та розбудови миру. Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії. В рамках програми UNFPA Україна працює із молоддю Луганської, Донецької та Запорізької області, допомагаючи їм розвивати навички 21 століття або життєві навички.

В Україні функціонує система інституційного догляду та виховання дітей, у рамках якої функціонують заклади різних типів: центри соціально-психологічної реабілітації, навчально-реабілітаційні центри, школи-інтернати, соціальні гуртожитки для молоді й дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, малі групові будинки, дитячі будинки та ін. За даними Міністерства соціальної політики, у 2018 році кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку  становила 71566 дітей. Відповідно до Конвенції ООН про права дитини, сім’я є найкращим середовищем для розвитку дитини. Згідно із Національною стратегією реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки, систему буде трансформовано у таку, яка забезпечуватиме догляд і виховання дитини в сімейному або наближеному до сімейного середовищі. При цьому заклади інституційного догляду і виховання дітей буде ліквідовано або реорганзіовано, зокрема шляхом їх трасформації у заклади денного перебування дітей. Згідно із зазначеною Стратегією очікуться, що таке реформування дозволить випускникам нових закладів (а також особам з числа вихованців сімейних форм виховання (опіка/піклування, прийомні сім’ї, , дитячі будинки сімейного типу) краще інтегруватися у суспільство та бути готовими до самостійного життя. 

Фонд ООН у галузі народонаселення спрямовує зусилля на розвиток життєвих навичок підлітків та молоді, які цього найбільше потребують. Для цього, Фонд створює програму життєвих навичок для підлітків, які позбавлені батьківського піклування, сиріт,  підлітків із усіма формами інвалідності.

За визначенням ВООЗ, життєві навички – це здатність до адаптації, позитивної поведінки та подолання труднощів щоденного життя. До життєвих навичок (або компетентностей) включають навички прийняття рішень, комунікації, емоційного інтелекту, критичного мислення, постановки цілей, емпатії, самоусвідомленості та ін. Життєві навички є наскрізними: їх можна застосовувати у різних сферах життя, наприклад, під час пошуку роботи, житла, відвідування лікаря, планування подорожей або у стосунках із партнером(-кою). 

 

Мета

Розробити навчальну програму з розвитку життєвих навиків для вразливих підлітків віком від 14 до 19 років з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з інвалідністю.

Завдання 

1.Провести оцінку пріоритетності потреб вразливих підлітківу життєвих навичках та пріорітетності напрямків їх застосування у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях. 

2.Базучись на результатах оцінки, визначити цілі та завдання нової навчальної програми та розробити план її впровадження. 

3.Розробити пакет навчальних матеріалів, які спрямовані на розвиток життєвих навичок вразливих підлітків 

4. На всіх етапах оцінки і розробки програми забезпечити тісну взаємодію з Міністерством соціальної політики України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством охорони здоров’я та іншими релевантними державними органами та службами.

II. Методологія 

Цільова група

 

Підлітків віком від 14 до 19 років, з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з інвалідністю, які є: 

 • вихованцями державних і недержавних закладів соціального захисту для дітей (центри соціально-психологічної реабілітації для дітей, навчально-реабілітаційні центри, соціальні гуртожитки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського виховання, малі групові будинки), сімейних форм виховання (опіка/піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу);

 • учнями загальноосвітних шкіл з інклюзивними класами, спеціальних шкіл-інтернатів та вищих навчальних закладів першого рівня.  

Далі для визначення цільової групи буде застосовуватись термін «вразливі підлітки»

 

Термін надання послуг

ЕТАП 1. Оцінка пріоритетності потреб вразливих підлітків у життєвих навичках та пріорітетності напрямків їх застосування. До 30 травня 2020.

Визначення пріоритетних проблем та потреб,  їх причин, а також можливих способів вирішення. Визначення сильних сторін вразливих підлітків, їх позитивної і ризикованої поведінки. Описати соціо-культурне оточення, зокрема, умови у яких вихованці живуть, навчаються для розуміння того, наскільки оточення може бути сприятливим або несприятливим для змін поведінки, прийняття рішень, доступу до медичних  та інших сервісів, інтеграції до суспільного життя. Оцінка також допоможе зрозуміти ключові цінності та норми, загрози та ризики. Для проведення оцінки рекомендовано провести опитування або ряд інтерв’ю з підлітками, працівниками освітніх закладів та закладів соціального захисту, представниками НУО та іншими експертами у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

Результати: 

1.Систематизована та зведена інформація щодо закладів соціального захисту для дітей у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях, де живуть та навчаються вразливі підлітки.

2.План оцінки (що включає інструментарій, вибірку, часовий графік, етику).

3. Систематизований аналіз результатів оцінки, який містить рекомендації для розробки навчальної програми життєвих навичок. У рекомендаціях, окрім інформації щодо безпосередньо життєвих навичок, необхідно визначити сфери і напрямки, де рекомендовано найбільше зосереджувати увагу для відпрацювання навичок життя. Важливими сферами є соціальна взаємодія та активна громадянська позиція, фінансова грамотність, професійна орієнтація та розвиток кар’єри, взаємостосунки з друзями та коханими, здоровий спосіб життя, знання свої прав та обов’язків, побутові справи, але не обмежуючись цим.

Етап 2. Визначення цілей та завдання нової навчальної програми та розробка плану її впровадження. До 30 червня 2020.

За результатами проведеної оцінки необхідно визначити специфічні цілі навчальної програми із індикаторами, які відповідають цілям. Також варто проаналізувати поточні програми з розвитку життєвих навиків, як погоджені на національному рівні, так і ті, які успішно впроваджуються на місцевому рівні, в т.ч. неприбутковими організаціями. Необхідно побудувати логічну рамку або теорію змін. Це допоможе краще розуміти, як саме ми хочемо вплинути на покращення життєвих навичок вразливих підлітків та до яких суспільних змін ми прямуємо. Основне завдання Плану – визначити модель, яка забезпечить стійкість використання програми та тренерів, які будуть залучатися до проведення програми у майбутньому. План впровадження навчальної програми має відповідати Національній стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки, а також законодавчим документам у сфері інклюзивної освіти в Україні та відповідним планам дій Уряду.

Результати: 

1.Логічна рамка або теорія змін впровадження навчальної програми, яка включає індикатори різних рівнів.

2.План впровадження навчальної програми до 2026 року, який передбачає сталість впровадженя цієї програми та визначає залучення різних сторін (НУО, бізнес, місцева влада та ін.) для підтримки сталості цієї програми.  

Етап 3.Розробка пакету навчальних матеріалів, які спрямовані на розвиток життєвих навичок вразливих підлітків (до 30 серпня 2020)

Пакет матеріалів має включати матеріали для тренерів та для підлітків.

Матеріали для тренерів у простій і доступній формі допоможуть майбутнім тренерам (спеціалістам державних і недержавних закладів соціального захисту для дітей та відповідних закладів освіти, НУО, молодіжних центрів-)  краще зрозуміти потреби і особливості вразливих підлітків; надаватимуть приклади кейсів, практичних вправ, ігор, екскурсій, гостьових лекцій та інших форм інтерактивних занять. 

Матеріали для підлітків можуть мати різні формати, мають враховувати потреби підлітків із різними формами інвалідності. Рекомендується розробляти матеріали із залученням спеціалістів вищезазначених закладів та самих підлітків. 

Результати:

1.Методичні матеріли для тренерів, які працюватимуть з вразливими підлітками(включаючи особливості роботи із підлітками із різними формами інвалідності).

2.Матеріали для підлітків (враховуючи потреби підлітків із різними формами інвалідності).

Інтелектуальна власність

Вся інформація щодо цього проекту (документальна, аудіо, візуальна, цифрова, кібер, проектна документація тощо), що належить ФН ООН, з яким Підрядник може вступати в контакт при виконанні обов'язків за цим завданням, залишається власністю ФН ООН з ексклюзивними правами на їх використання. За винятком цілей цього завдання, інформація не повинна бути розкрита для громадськості і не використовується в будь-яких інших цілях без письмового дозволу ФН ООН відповідно до національних та міжнародних законів про авторське право.

Вимоги та кваліфікація

Постачальник послуг повинен:

 • бути резидентом або мати юридичне представництво в Україні з відповідною офіційною реєстрацією;

 • працювати в сфері розробки навчальних  не менше 2 років;

 • надати рекомендації та свідчення успішної реалізації подібних проектів з гуманітарної чи соціальної тематики (короткий опис, посилання, рекомендаційні листи); 

 • розробити та погодити з ФН ООН план виконання робіт, що відповідає технічному завданню та забезпечити його виконання;

 • забезпечити для виконання завдання фахівців з відповідною освітою та досвідом не менше 3 років.

 

Питання 

Питання або запити щодо подальшого роз’яснення надсилаються за наведеними нижче контактними даними:

 

Name of contact person at UNFPA:

Оксана Андрушків

Tel Nº:

+380 95 262 76 23

Email address of contact person:

andrushkiv@unfpa.org

   

Дедлайн для запитань: п’ятниця, 17 квітня, 2020, 17:00 год  за Київським часом.

 

III. Зміст пропозицій

Пропозиції мають надсилатися електронною поштою одним повідомленням з вкладеннями та мають вміщувати: 

 

 1. Технічна пропозиція повинна відповідати усім вимогам цього технічного завдання та брати до уваги мету, цілі, матеріали та організаційні питання щодо розробки навчальної програми. 

Технічна пропозиція повинна включати:

 • вступну частину, яка демонструє розуміння контексту і бачення ситуації щодо розвитку життєвих навичок для вразливих підлітків (до 500 слів); 

 • основну частину, де необхідно надати чітке бачення щодо виконання технічного завдання за кожним із його пунктів (до 2000 слів);

 • резюме команди консультантів які подають пропозицію;

 • посилання, примірники, приклади релевантних оцінок та матеріалів, які було здійснено запропонованою командою.

 

 1. Фінансова пропозиція повинна містити детальний опис запропонованих витрат на проведення дослідження в українських гривнях, що будуть чинні протягом 30 днів, у тому числі:

 

 • Денні ставки оплати праці кожного учасника команди дослідження.

 • Запропоновану кількість днів роботи кожного учасника в рамках цього завдання та обсяг виконуваної роботи.

 • Операційні витрати (тобто, проїзд, добові, оренда приміщень, зв'язок, усний/письмовий переклад, за потреби, витратні матеріали, канцтовари).

 • Будь-які інші витрати, що повинні покриватися задля успішного проведення дослідження, з обґрунтуванням.

 

Витрати на проїзд повинні ґрунтуватися на вартості прямих рейсів економічного класу, наскільки це можливо, та не перевищувати затверджені ставки організацій системи ООН для України.

 

 d) Технічна та цінова пропозиція мають бути надіслані окремими файлами та бути підписані відповідним керівником компанії та надіслані у форматі PDF.

 

IV. Інструкції для подання

Пропозиції мають бути підготовлені згідно Розділу 4 і 3 разом з відповідно заповненим і підписаним бланком цінової пропозиції, надіслані до контактної особи тільки на вказану електронну пошту не пізніше ніж: п’ятниця, 24 квітня  2020, 12:00 за київським часом. Пропозиції надіслані на будь-яку іншу електронну пошту не будуть прийняті до розгляду.

 

Контактна особа:

Ірина Богун

Електронна адреса:

ua-procurement@unfpa.org

 

Зверніть увагу на наступні інструкції щодо електронного подання:

Тема повідомлення має включати таке посилання: RFQ Nº UNFPA/UKR/RFQ/20/11.

 

• Пропозиції, що містять невірно вказану тему повідомлення можуть бути пропущені адміністратором та, таким чином, не потрапити до розгляду.

• Загальний обсяг повідомлення, що надсилається не має перевищувати 20 MB (у тому числі, сам лист, надані додатки та заголовки). При великих розмірах файлу з технічним описом, останні мають надсилатися окремо до кінцевого строку подання пропозицій.

 

V. Оцінка пропозицій

Спеціалізована оціночна комісія проводитиме оцінку пропозицій у два етапи. Технічні пропозиції будуть розглянуті на відповідність вимогам та порівняння цінових пропозицій.

 

Технічні пропозиції (максимум 100 балів):

Загальна відповідність (максимум 20 балів)

 

 • Загальна якість та повнота пропозиції згідно з технічним завданням та вимогами запиту про надання пропозицій;

 • Розуміння заявником концепції життєвих навичок, предмету оцінки та очікуваних матеріалів, обізнаність щодо відповідного законодавства;

 • Інформація про заявника, релевантний досвід рекомендації, та ін.

Запропонована методика та підхід (максимум 40 балів)

 

 • Запропонована методика організації оцінки, збору даних, процедури аналізу даних та критерії формулювання висновків;

 • Підхід до побудови теорії змін, логічної рамки;

 • Запропонований підхід до розробки навчальної програми;

 • Матеріали відповідають ТЗ; запропонованих термінів дотримано.

 

Технічна спроможність команди дослідників (максимум 40 балів)

 

 • Досвід роботи із підлітками, які є вихованцями закладів соціального захисту для дітей ;

 • Досвід роботи із підлітками із різними формами інвалідності;

 • Обсяг та глибина досвіду з проведення аналогічних оцінок;

 • Досвід розробки та впровадження навчальних, тренінгових програм;

 • Володіння українською або російською мовою.

 

Лише ті технічні пропозиції, що набрали 60 та більше балів, будуть відібрані для розгляду відповідної фінансової пропозиції. 

 

Наступна шкала оцінювання буде використана для забезпечення об'єктивної оцінки:

Рівень, який відповідає вимогам Технічного завдання, що базується на фактичних даних, включених в пропозицію 

Бали зі 100

Значно перевищує вимоги

90 – 100

Перевищує вимоги

80 – 89 

Відповідає вимогам

70 – 79

Не відповідає вимогам

до 70

 

Фінансова оцінка (максимально 100 балів)

Цінові пропозиції будуть оцінені тільки від тих постачальників, чиї технічні пропозиції набрали мінімальну кількість балів – 60 після технічної оцінки. 

 

Цінові пропозиції будуть оцінені на основі відповідності до вимог форми цінової пропозиції. Максимальна кількість балів для цінової пропозиції – 100, будуть передані найменшій сумарній ціні на основі спеціальної формули наданої у Технічному завданні. Усі інші цінові пропозиції отримають бали у зворотній пропорції згідно такої формули:

 

Фінансова оцінка =

Найнижча подана ціна ($)

X 100 (Максимальна кількість балів)

Цінова пропозиція, яка оцінюється ($)

Загальний бал

              Сумарна оцінка для кожної пропозиції буде середньозваженою сумою оцінки за технічну та фінансову пропозиції. Максимальна сума балів – 100 балів.

Загальний бал =60% Технічної оцінки + 40% Фінансової оцінки

 

VI. Визначення переможця 

Договір на термін до 31 грудня 2020 року між ФН ООН та постачальником буде укладено з тим претендентом, чия сумарна оцінка (загальний бал) виявиться найвищою та буде відповідати вимогам документації конкурсних торгів.

 

VII. Право на змінення вимог під час прийняття рішень

               ФН ООН залишає за собою право збільшувати або зменшувати на 20% обсяг замовлення наданого в цьому запиті на подання пропозицій, без зміни ціни за одиницю товару або інших умов.

VIII. Умови оплати

Оплата здійснюється відповідно до отримання Замовником перелічених вище продуктів (результатів роботи), а також на основі наданого повного пакету супровідної платіжної документації. Оплата здійснюється у валюті: українських гривнях. У випадку використання двох валют, курсом обміну вважається операційний курс Організації Об'єднаних Націй в той день, в який ФН ООН повідомляє про здійснення цих платежів (веб: www.treasury.un.org).

IX. Шахрайство і корупція

              ФН ООН прагне запобігати, виявляти та вживати дій проти всіх випадків шахрайства щодо ФН ООН та третіх сторін, які беруть участь у діяльності Фонду ООН у галузі народонаселення. З політикою ФН ООН щодо шахрайства та корупції можна ознайомитися тут: FraudPolicy. Подання пропозицій учасником передбачає, що останній ознайомлений з даними правилами.

У разі та за потреби, постачальники, їх дочірні підприємства, агенти, посередники і керівники мають співпрацювати з Управлінням з аудиту та нагляду ФН ООН, а також з будь-яким іншим уповноваженим з нагляду, який призначений Виконавчим Директором та Радником з етики ФН ООН. Таке співробітництво включає, але не обмежується, наступне: доступ до всіх працівників, представників, агентів та уповноважених осіб постачальника; надання всіх необхідних документів, у тому числі фінансових. Нездатність повною мірою співпрацювати зі слідством буде вважатися достатньою підставою для ФН ООН розірвати контракт з постачальником та відсторонити і зняти його зі списку зареєстрованих Фондом постачальників. 

Конфіденційна гаряча лінія по боротьбі з шахрайством доступна для всіх учасників конкурсних торгів, про підозрілі та шахрайські дії має бути повідомлено через UNFPAInvestigationHotline.

X. Політика нульової толерантності

ФН ООН прийняв політику нульової толерантності щодо подарунків та знаків вдячності. Таким чином, прохання до постачальників не надсилати дарунки або проявляти інші знаки вдячності співробітникам ФН ООН. Детальніше з цими правилами можна ознайомитися тут: ZeroTolerancePolicy.

XI. Опротестування процесу подання пропозицій

Претенденти, які вважають, що до них були вчинені несправедливі дії під час процесу подання, оцінки пропозицій або присудження контракту можуть подати скаргу безпосередньо Голови Відділу закупівель ФН ООН електронною поштою procurement@unfpa.org.

Учасник, який вважає, що щодо їхнього заявки були вжиті несправедливі заходи щодо оцінки чи укладання договору (тощо) може подати скаргу керівнику програми ЮНФПА Олесі Компанієць на електронну пошту: kompaniiets@unfpa.org. Якщо постачальник буде незадоволений відповіддю, наданим керівником підрозділу ЮНФПА, постачальник може звернутися до начальника відділу служб закупівель procurement@unfpa.org

 

XII. Зауваження

У разі неможливості доступу до будь-яких посилань у цьому запиті на подання пропозицій, претенденти можуть звернутися до співробітника Відділу закупівлі для отримання версії в форматі PDF. 

 

БЛАНК ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

 

Найменування претендента:

 

Дата подання:

Click here to enter a date.

Номер запиту:

RFQNº UNFPA/UKR/RFQ/20/11

Валюта:

UAH

Термін дії цінової пропозиції:

(пропозиція має бути чинною протягом щонайменше 2 місяців після кінцевого строку надсилання пропозицій)

 

Цінові пропозиції надаються без урахування ПДВ, оскільки ФН ООН звільнено від оподаткування ПДВ операцій

Опис

Кількість співробітників

Погодинна оплата

Кількість годин роботи

Загалом

 1. Гонорари працівникам 

           
           
           
           

Загальна сума гонорару

 
 1. Інші витрати (зазначити)

           
           

Загальна сума інших витрат

UAH

Загальна сума контракту 

 (гонорари працівникам+ інші витрати)

UAH

Цим засвідчую, що вище вказана компанія, яку я уповноважений представляти, переглянула

Запит на Подання Пропозицій RFQ Nº UNFPA/UKR/RFQ/20/11 [Розробка та впровадження навчального курсу для підлітків “НАВИЧКИ ЖИТТЯ»], у тому числі всі додатки, зміни в документі (якщо такі мають місце) та відповіді ФН ООН на уточнювальні питання з боку потенційного постачальника. Також, компанія приймає Загальні умови договору ФН ООН та буде дотримуватися цієї цінової пропозиції до моменту закінчення терміну дії останньої. 

     

Ім’я, прізвище та посада

Дата та місце

 

Додаток I:

Загальні умови договору:

De Minimis Contracts

 

Цей запит на подання пропозицій підпадає під дію Загальних умов договору ФН ООН: De Minimis Contracts, який можна знайти тут: English, Spanish і French