Ви є тут

Національний експерт/ка з питань внутрішньої політики та процедур для працівників поліції щодо запобігання та протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству

Офіс, що здійснює найм:

Офіс Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) в Україні

Назва:

Національний експерт/ка з питань внутрішньої політики та процедур для працівників поліції щодо запобігання та протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству

Мета надання консультаційних послуг:

У квітні 2021 р. UNFPA в Україні розпочав впровадження проекту «EMBRACE: Посилення національних і регіональних механізмів побудови адаптивної, підзвітної та економічно ефективної системи протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству» (назва походить від англійського слова EMBRACE, сформованого з перших літер слів: Enhancing Mechanisms to Build Responsive, Accountable & Cost-Effective System) за фінансової підтримки уряду Великобританії.

Проект спрямований на посилення безпеки та захисту жінок і дівчат від гендерно зумовленого насильства (ГЗН) шляхом трансформації соціальних норм, що виправдовують ГЗН, покращення доступу постраждалих осіб до якісної допомоги та розвиток механізмів координації і підзвітності на національному та місцевому рівнях.

Сприяючи вдосконаленню механізмів координації і звітності у сфері протидії та запобігання ГЗН на національному і місцевому рівнях, проект формує міжвідомчу комунікацію та співпрацю на різних рівнях. Проект також має на меті сприяння узгодженню підходів до вирішення комплексних соціальних проблем та підвищення якості державних послуг, що надаються громадянам України.

Крім цього, проект спрямований на зміцнення потенціалу правоохоронного сектору і поліції для ефективного та адекватного реагування на проблеми, пов’язані з домашнім і гендерно зумовленим насильством. Цієї мети буде досягнуто шляхом вдосконалення законодавчої бази, навчальних та інформаційно-просвітницьких програм і забезпечення обладнанням спеціалізованих підрозділів поліції.

Національний(а) консультант(ка) братиме участь у наданні технічної підтримки та експертних рекомендацій Міністерству внутрішніх справ (МВС) щодо удосконалення внутрішньої політики і процедур для працівників поліції у сфері протидії та запобігання домашньому і гендерно зумовленому насильству.

Зміст та обсяг роботи:

(Опис послуг, діяльності або результатів)

UNFPA залучає Консультанта(ку) до участі у проекті як незалежного спеціаліста на прохання Міністерства для виконання завдань відповідно до цього технічного завдання та згідно з умовами, передбаченими відповідним Контрактом індивідуального консультанта(ки), укладеним з UNFPA.

Консультант(ка) надаватиме підтримку Міністерству внутрішніх справ (МВС) в удосконаленні внутрішньої політики і процедур для працівників поліції у сфері протидії та запобігання домашньому і гендерно зумовленому насильству, зокрема:

 1. Політика та процедури для працівників поліції щодо нульової толерантності до домашнього і гендерно зумовленого насильства, запобігання неправомірним вчинкам на робочому місці, повідомлення про такі випадки та реагування на недобросовісну поведінку працівників поліції.
 2. Політика та процедури для забезпечення відповідності стандартам заходів реагування поліції, поводження з особами, постраждалими від ГЗН, та координації процесу розслідування випадків ГЗН відповідно до принципів орієнтованості на постраждалих від ГЗН осіб, протидії ГЗН і дій поліції, зокрема врахування гендерних чинників та інклюзивності послуг, що надаються постраждалим від ГЗН особам.

Вищезазначена робота передбачає виконання декількох конкретних завдань:

 1. Дослідження міжнародної політики та передового досвіду у впровадженні внутрішньої політики і процедур для працівників поліції у сфері запобігання та протидії домашньому і гендерно зумовленому насильству, як зазначено вище.
 2. Розробка рекомендацій керівництву Міністерства внутрішніх справ щодо впровадження відповідного найкращого міжнародного досвіду у передбачену для працівників поліції внутрішню політику та процедури щодо запобігання домашньому і гендерно зумовленому насильству.
 3. Розробка проектів документів для подальшого обговорення на робочій групі, створеній МВС України, зокрема:
 • політики та процедур для працівників поліції щодо нульової толерантності до домашнього і гендерно зумовленого насильства, запобігання неправомірним вчинкам на робочому місці, повідомлення про такі випадки та реагування на недобросовісну поведінку працівників поліції.
 • політики та процедур для забезпечення відповідності стандартам заходів реагування поліції, поводження з особами, постраждалими від ГЗН, та координації процесу розслідування випадків ГЗН відповідно до принципів орієнтованості на постраждалих від ГЗН осіб, протидії ГЗН і дій поліції.
 1. Підготовка остаточних редакцій зазначених документів з врахуванням рекомендацій учасників тематичної групи МВС України, та передача останньої редакції документів МВС України та UNFPA.
 2.  
 3. В процесі дослідження міжнародної політики та практики і підготовки рекомендацій, консультант(ка) повинен(на) користуватися документом «Пакет основних послуг для постраждалих від насильства жінок та дівчат, Модуль 3: Правосуддя та діяльність поліції» (https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Essential-Services-Package-Module-3-en_1.pdf).

Кінцевий документ повинен бути наданий у вигляді викладеного українською мовою структурованого та цілісного звіту про дослідження і презентації короткого опису результатів дослідження.

Тривалість та план виконання робіт:

Дата початку: 8 серпня 2021 року (попередньо)

Завершення: 24 грудня 2021 року (попередньо)

 Очікується, що зазначені результати роботи документи будуть виконані у наступні строки:

 • результат роботи 1 – протягом восьми тижнів після укладення контракту;
 • результат роботи 2 – протягом дванадцяти тижнів після укладення контракту;
 • результат роботи 3 – протягом шістнадцяти тижнів після укладення контракту;
 • результат роботи 4 – до кінця терміну контракту.

Місце надання послуг:

Послуги надаються віддалено.

Дати та спосіб надання результатів роботи (напр., в електронному, паперовому вигляді тощо):

Короткі звіти про перебіг надання послуг разом із розробленими/розглянутими проектами документів повинні надходити в електронному вигляді кожні два тижні до закінчення звітного періоду на таку адресу електронної пошти: prokopenko@unfpa.org. Звітні періоди погоджуються з консультантом/кою додатково.

Моніторинг та контроль перебігу робіт, в тому числі вимоги до звітності, її періодичність і кінцеві терміни:

Моніторинг роботи здійснюватиме пані Надія Прокопенко, координаторка з розвитку послуг для постраждалих від ГЗН, Офісу ООН у галузі народонаселення в Україні, у тісній координації з пані Олесею Компанієць, керівницею програми UNFPA з протидії та запобігання ГЗН.

Контроль за виконанням завдання:

Консультант/ка здійснює виконання завдання у тісній с взаємодії з МВС України та у координації з UNFPA

Поїздки:

Поїздки не передбачені. Всі комунікації з національними консультантами(ками) або зацікавленими сторонами здійснюються через Інтернет за участю призначених представників програми UNFPA з протидії та запобігання ГЗН.

Необхідний досвід, кваліфікація та навички, в тому числі вимоги до володіння мовами:

Освіта:

 • Мінімум ступінь магістра права, бажано у сфері діяльності правоохоронних органів, органів пр окуратури та/або захисту прав людини.
 • Щонайменше 5 років успішного досвіду роботи у галузі запобігання та протидії ГЗН, переважно пов’язаного з розвитком та/або наданням послуг поліції з протидії домашньому і гендерно зумовленому насильству.
 • Щонайменше 3 роки досвіду роботи у правоохоронних органах, пов'язаного з діяльністю кадрової служби, навчанням персоналу та/або розробкою та впровадженням заходів поліції з протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству.
 • Підтверджені знання і досвід роботи із сучасними підходами до запобігання та протидії ГЗН (консультант(ка) повинен(на) надати посилання на відповідні аналітичні звіти та/або розроблені документи).

Мови: вільне володіння українською мовою (усною та письмовою), знання англійської мови на робочому рівні.

Ресурси / послуги, що надаються UNFPA або виконавчим партнером (наприклад, послуги з підтримки, офісні приміщення, обладнання) у разі необхідності:

Додаткові послуги можуть надаватися за запитом та дозволом UNFPA.

UNFPA надає організаційну підтримку консультанту(ці) щодо комунікації з виконавчими партнерами, зацікавленими сторонами на національному та місцевому рівнях.

UNFPA надасть консультанту(ці) комплект документів, пов’язаних зі змістом роботи та результатами попередньої діяльності у цій сфері.

Інша відповідна інформація або спеціальні умови, якщо такі наявні:

Оплата консультаційних послуг здійснюватиметься після надання результатів роботи у зазначеному нижче порядку:

 • перший платіж – 20% вартості послуг, зазначених у контракті, після надання Результату роботи 1;
 • другий платіж – 20% вартості послуг, зазначених у контракті, після надання Результатів роботи 2.
 • третій платіж – 60% вартості послуг, зазначених у контракті, після надання Результатів роботи 3 та 4;

Будь-які зауваження, пропозиції, заяви чи скарги щодо надання консультантом(кою) послуг в рамках цього технічного завдання повинні бути надані консультанту(ці) письмово протягом 10 днів після отримання від нього (неї) результатів роботи або звітів.

Зміст та обсяг робіт і послуг, що надаються консультантом(кою) в рамках цього технічного завдання, а також їх умови можуть бути змінені у разі потреби шляхом письмового погодження між консультантом(кою) та UNFPA.

Подання документів від кандидатів

Усі зацікавлені кандидати, які відповідають критеріям цього технічного завдання, запрошуються подати заявку на позицію, яка складається з таких документів:

 • професійне резюме (з переліком і посиланнями на розроблені аналітичні документи)
 • заповнена форма 1 (оцінка вартості послуг, див. с. 5)
 • заповнена форма 2 (опис методології, див. с. 6)

Повний пакет документів просимо надіслати до 15 липня на поштову скриньку unfpa.office@unfpa.org з темою листа ICC on Police Internal Policies on Addressing GBV

 

 

Національний експерт/ка з питань внутрішньої політики та процедур для працівників поліції щодо запобігання та протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству

 

Форма 1. Оцінка вартості послуг

 

 

Результати

Одиниця виміру

К-ть одиниць

Вартість од., UDS

Загальна вартість, USD

1

Результат 1. Дослідження міжнародної політики та передового досвіду у впровадженні внутрішньої політики і процедур для працівників поліції у сфері запобігання та протидії домашньому і гендерно зумовленому насильству

 

 Година роботи

 

 

 

2

Результат 2. Розробка рекомендацій керівництву Міністерства внутрішніх справ щодо впровадження відповідного найкращого міжнародного досвіду у передбачену для працівників поліції внутрішню політику та процедури щодо запобігання домашньому і гендерно зумовленому насильству

Година роботи

 

 

 

3

Результат 3. Розробка проектів документів для подальшого обговорення на робочій групі, створеній МВС України

Година роботи

 

 

 

4.

Результат 4. Підготовка остаточних редакцій зазначених документів з врахуванням рекомендацій учасників тематичної групи МВС України, та передача останньої редакції документів МВС України та UNFPA

 

Година роботи

 

 

 

 

 Загальна вартість контракту, USD

 

 

 

Форма 2. Опис методології

 

 

Завдання

 Джерело інформації/даних

Методи (інтерв′ю, аналіз документів, інше)

Очікувані результати/продукти

Запланований період

1

Дослідження міжнародної політики та передового досвіду у впровадженні внутрішньої політики і процедур для працівників поліції у сфері запобігання та протидії домашньому і гендерно зумовленому насильству

 

 

 

 

2

Розробка рекомендацій керівництву Міністерства внутрішніх справ щодо впровадження відповідного найкращого міжнародного досвіду у передбачену для працівників поліції внутрішню політику та процедури щодо запобігання домашньому і гендерно зумовленому насильству

 

 

 

 

3

Розробка проектів документів для подальшого обговорення на робочій групі, створеній МВС України

 

 

 

 

4

Результат 4. Підготовка остаточних редакцій зазначених документів з врахуванням рекомендацій учасників тематичної групи МВС України, та передача останньої редакції документів МВС України та UNFPA